Računsko sodišče je Zdravstvenemu domu Adolfa Drolca Maribor izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v letu 2018. Katere nepravilnosti je zaznalo računsko sodišče?

Nepravilnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se med drugim nanašajo na določitev previsokih plač, opravljanje in izplačevanje nadurnega dela ter določitev nekaterih dodatkov. Zdravstveni dom je ugotovljene nepravilnosti odpravil med revizijo.

Zdravstveni dom Maribor je po ugotovitvah računskega sodišča ravnal v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ker je ob premestitvi na drugo delovno mesto javni uslužbenki uvrstil v previsok plačni razred in jima tako izplačal najmanj 3626 evrov previsoko plačo, strokovnemu direktorju in pomočniku direktorja pa je izplačal 8768 evrov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa, ki so presegle obseg iz soglasja ministrstva za zdravje.

Poleg tega javni uslužbenci nadurnega dela niso opravljali le v izjemnih primerih, temveč jim je bilo nadurno delo odrejeno in izplačano za pisanje izvidov, za opravljene samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter storitve iz naslova konvencij, poleg tega pa sklepi o določitvi nadurnega dela niso bili izdani pravočasno.

Izplačevanje prevelikih dodatkov

Prav tako je zdravstveni dom 14 javnim uslužbencem izplačal 17.353 evrov preveč dodatka za delo preko polnega delovnega časa, saj je bilo delo dejansko opravljeno v rednem delovnem času, število nadur pa je bilo izračunano iz pridobljenih finančnih sredstev za opravljene zdravstvene storitve ali iz prekoračenega mesečnega normativa.

Zdravstveni dom ni imel vseh evidenc o opravljenem nadurnem delu, prihajalo pa je tudi do razlik med prikazanimi nadurami v delovnih izkazih in poročilih o opravljenem nadurnem delu, zato računsko sodišče opravljenih nadur ni moglo potrditi.

V Mariboru so osmim javnim uslužbencem izplačali 7315 evrov preveč položajnega dodatka in petim javnim uslužbencem 757 evrov preveč dodatka za mentorstvo. Javnim uslužbencem so v nasprotju z zakonom določili in izplačali sorazmerni del regresa za letni dopust, evidenc o opravljenem delu po podjemnih pogodbah za zaposlene niso zagotovili, zato ni mogoče potrditi, da je bilo to delo opravljeno izven rednega delovnega časa, je še ugotovilo računsko sodišče.

Zdravstveni dom odpravil razkrite nepravilnosti

Pri nabavah materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti 972.186 evrov je zdravstveni dom ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju. Tako ob koncu leta ni uskladil stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, prav tako z dejanskim stanjem ni uskladil obveznosti za sredstva, prejetih v upravljanje.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da zdravstveni dom ni poskrbel za pravno urejenost nepremičnega premoženja in ni izvedel ustreznega postopka oddaje poslovnega prostora v najem, v treh primerih pa ni objavil namere o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov.

Zdravstveni dom Maribor je med revizijskim postopkom sicer sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Zikollino (nepreverjen)

In kaj bo sedaj z odgovorno osebo? Odgovorno osebo!

Starejše novice