Imena in priimki: Kaj se je v desetih letih spremenilo in kaj je ostalo enako?

Od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2020 se je število različnih imen povečalo za 10.000 na število 58.000. Število unikatnih imen pa se je povečalo za 8000. 

Število imen s frekvenco 20.000 se je zmanjšalo s sedem na tri. Seznama desetih najpogostejših imen sta se spremenila, še vedno pa sta na vrhu Marija in Franc, ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Število različnih imen se je od 2010 do 2020 povečalo s 47.957 na 58.161

Kaj oziroma kje so vzroki za to spremembo? Osnovni vzrok, ki ga statistiki lahko izmerijo, je sprememba v sestavi prebivalstva. V 2010 so bili tuji državljani štirje odstotki prebivalstva Slovenije in so prihajali iz 135 različnih držav, na začetku leta 2020 pa je bilo tujih državljanov skoraj še enkrat toliko (7,5 odstotkov prebivalstva), prihajali pa so iz 159 različnih držav sveta. 

»Z naraščanjem deleža tujih državljanov se seznam različnih imen pričakovano daljša, in ti ljudje verjetno tudi svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih izvornih državah. Naslednji vzrok, ki ga še lahko izmerimo, je kombiniranje oziroma sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibamo. Ti so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija in tako dalje,« opažajo državni statistiki.

Na začetku leta 2020 so bili prebivalci Slovenije poimenovani z 28.035 moškimi in 30.126 ženskimi imeni.

Število unikatnih imen se je povečalo z 32.631 na 40.757

Število unikatnih imen se je med prebivalci Slovenije v desetih letih povečalo za 8126. Med vsemi imeni je takih imen 70 odstotkov. Med temi je veliko tujih imen, imen, katerih posamezni glas se zapisuje z dvema enakima črkama, največ pa je med temi imeni sestavljenih imen, to je takih, ki so kombinacija dveh imen.

Število imen, s katerimi je poimenovanih najmanj 20.000 prebivalcev, se je zmanjšalo

V 2010 je bilo imen, ki jih je imelo po najmanj 20.000 prebivalcev, sedem, zdaj, v 2020, so taka imena tri, in sicer Marija in Ana ter Franc. Frekvenca imen Janez, Anton, Ivan in Jožef se je znižala pod 20.000.

Spremembe v seznamu najpogostejših imen

Iz seznama desetih najpogostejših moških imen je v desetih letih izginilo ime Marjan, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Luka. Razvrstitev preostalih imen od tretjega mesta dalje se je premešala. Ime Marko je postalo tretje najpogostejše moško ime v 2019, ime Luka pa se je med prvih deset uvrstilo v 2018. Na vrhu lestvice ostajata imeni Franc in Janez.

Tudi iz seznama desetih najpogostejših ženskih imen je v desetih letih eno ime izginilo, in sicer Jožefa, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Andreja. To se je zgodilo v 2014. Med prvimi petimi najpogostejšimi ženskimi imeni ni bilo sprememb. To so tako kot pred desetimi leti Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Na seznamu sto najpogostejših moških imen se je zgodilo osem sprememb, na seznamu ženskih imen pa sedem sprememb.

Tudi število različnih priimkov se je povečalo in to za 20.000

Pred desetimi leti je bilo priimkov približno še enkrat toliko, kot je bilo različnih imen, in tako je tudi deset let pozneje. Prebivalci Slovenije imamo 124.947 različnih priimkov. 

Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjih desetih letih ni bilo bistvenih sprememb, saj se število prebivalcev s posameznim priimkom ni dosti spremenilo. Prvi med temi in edini, ki ga ima več kot 10.000 oseb, je še vedno priimek Novak, ki ga nosi 10.881 ljudi, sledijo priimki Horvat, Kovačič, Krajnc, Zupančič.

Imena in priimki kot palindromi

Palindromi so besede, ki se enako berejo tako z leve proti desni kot iz desne proti levi. Najdemo jih tudi med imeni in priimki. Med imeni jih ni prav veliko. Med nesestavljenimi imeni so jih na Statističnem uradu Republike Slovenije našteli 73.

Več jih je med ženskimi imeni. Največ, tretjina, se jih začne (in konča) na črko A, več kot polovica jih ima po tri črke, tretjina pa po pet črk. Najpogostejše ime palindrom je Ana. To ime ima 24.605 prebivalk, drugače pa je to drugo najpogostejše žensko ime v Sloveniji.

Med ženskimi imeni palindromi sledijo imena Anna, Ada, Ava, Aja, preostala se pojavijo manjkrat kot 100-krat. Med moškimi imeni palindromi se večkrat kot 100-krat pojavijo imena Oto, Tit in Neven.

Priimkov, ki so palindromi, je približno toliko kot imen palindromov, in sicer 75. Več kot polovica jih ima po pet črk, nekaj več kot tretjina pa po tri črke. Najpogostejša priimka palindroma sta Celec in Rakar, sledijo Rener ter Kek, Kuk, Tot in Kok.

Imena in priimki, pisno in glasovno enaki krajevnim imenom

Priimki so se na ozemlju današnje Slovenije pojavili v primerjavi z drugimi okolji – zaradi bližine Beneške republike – razmeroma zgodaj, v mestih in trgih že v 13. stoletju. V 16. stoletju so bili že splošno razširjeni, uzakonjeni pa šele s patentom Jožefa II. leta 1780.

Slovenski raziskovalci priimkov delijo priimke po nastanku na priimke, nastale iz rojstnih imen, iz vzdevkov, lastnosti posameznikov in rodbin, iz poklicev in dejavnosti, s katero so se ukvarjali posamezniki,  iz poimenovanj živali in rastlin, iz ledinskih, pokrajinskih, etničnih imen ter imen krajev.

Tokrat so na Statističnem uradu Republike Slovenije iskali enakozvočnice oziroma enakopisnice med imeni naselij in imeni in priimki prebivalcev. Ugotavljali smo torej, ali so kakšni priimki in imena prebivalcev glasovno oziroma pisno enaki imenu katerega od 6035 naselij Slovenije.

Takih priimkov je 288, ima pa jih skupaj 37.963 prebivalcev

Najpogostejši taki priimki so Breznik (tako se piše 1686 prebivalcev), Pečnik, Javornik, Jamnik, Bukovec, Resnik. Priimki, ki so enaki imenom nekaterih naselij brez prebivalcev so Slapnik (tako se piše 460 prebivalcev), Puc, Lisec.

Priimek, ki je enak imenu po številu prebivalcev sicer največjega naselja iz tega seznama, je priimek Kamnik. Tako se piše 161 prebivalcev Slovenije, naselje Kamnik pa ima 13.880 prebivalcev. Naselja z več kot 2000 prebivalci, katerih poimenovanja so enaka priimkom nekaterih prebivalcev Slovenije, so še Mengeš, Hrastnik, Žalec, Metlika, Borovnica, Pivka.

Tudi med imeni prebivalcev najdemo taka, ki so glasovno in pisno enaka imenu vsaj enega naselja v Sloveniji. Takih je 52 ženskih imen in 49 moških imen. Najpogostejše žensko ime iz te skupine ženskih imen je ime Zala (tako je ime 4730 prebivalkam), sledijo Lucija, Biljana, Draga, Mihelca.

Najpogostejše moško ime iz te skupine moških imen je ime Primož, sledijo Anže, Urh, Florjan, Gaj, Vitan, Dane.

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice