Slika je simbolična.
Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI Slovenija je na vlado naslovilo Memorandum o stanovanjski politiki in Nacionalnem stanovanjskem programu 2025-2035.

Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI Vladi republike Slovenije predlaga posebne ukrepe za ureditev stanovanjske problematike v Sloveniji v obdobju 2025–2035, s katerimi bi zagotovili primerno stanovanjsko oskrbo prebivalstva, zlasti mladih ter mladih družin, starejših in drugih ranljivih skupin. 

Potrebno število stanovanj bi zagotovili iz različnih virov, predvsem z gradnjo novih najemnih stanovanj, z aktiviranjem in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda ter z razvojem javnega najema stanovanj.

Ključne predloge, zbrane v memorandumu, so vladi poslali v posebnem pismu.

V okviru slovesnosti ob 30. obletnici delovanja Združenja FIABCI so pripravili tudi okroglo mizo o stanovanjski politiki in nacionalnem stanovanjskem programu 2025–2035.

Reševanje problematike bi zaupali Stanovanjskemu svetu

Za učinkovito reševanje stanovanjske problematike vladi predlagajo ustanovitev Stanovanjskega sveta, posebnega medresorskega organa v okviru vlade, ki bi skrbel za usklajevanje ključnih deležnikov na področju stanovanjske oskrbe in stanovanjskega gospodarstva.

Po oceni združenja v Sloveniji najprej potrebujemo temeljito analizo stanja – predvsem analizo stanovanjskega trga in potreb po stanovanjih, analizo stanovanjskih najemnin ter davčnega sistema na stanovanjskem področju –, ki bo verodostojna podlaga za opredelitev dolgoročne stanovanjske politike in zakonodaje.

Snovalci memoranduma ugotavljajo, da je Slovenija, tako kot vsa Evropska unija, pred velikimi izzivi pri urejanju stanovanjske problematike, na katero bodo v prihodnjih letih in desetletjih vplivale zaostrene razmere na področju gospodarstva, energetike in podnebnih ter demografskih sprememb.

Namen memoranduma je spodbuditi začetek organizirane javne ter strokovne razprave o stanovanjski problematiki, ki bo vodila k oblikovanju učinkovite stanovanjske politike in nacionalnega stanovanjskega programa. 

Memorandum predvideva, da bi moral nacionalni stanovanjski program 2025–2035 poseči na ključna področja, kot so:

  • zakonska ureditev stanovanjskih najemnih razmerij,
  • razvoj javnega najema stanovanj,
  • stroškovne najemnine za javna stanovanja, 
  • sistem obdavčitve prihodkov od najemnin z davčno olajšavo za oddajanje,
  • sistem spremljanja stanovanjskih tržnih najemnin,
  • uvedba registra stanovanj in znotraj tega najemnih stanovanj,
  • vprašanje izvensodnega reševanja najemnih sporov,
  • celovita davčna politika na stanovanjskem področju in drugo.

Namesto nepremičninskega davek na celotno premoženje

Ob tem je združenje pripravilo novi koncept davka na premoženje, ki bi nadomestil tako imenovano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, to je davek, ki velja od leta 1988.

Analize ugotavljajo, da je v Sloveniji le polovica vsega premoženja fizičnih in pravnih oseb v obliki nepremičnin, preostalo so druge oblike premoženja, na primer finančna sredstva, vrednostni papirji in depoziti.

S predlagano ureditvijo – podobne poznajo v številnih evropskih državah – bi tako v obdavčitev zajeli vse premoženje, pri čemer predlagajo nizko stopnjo obdavčitve.

Starejše novice