Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Mariborski medobčinski stanovanjski sklad je objavil razpis, s katerim v Mariboru in okoliških občinah oddaja 50 neprofitnih stanovanj. Preverite, kakšna je najemnina in ali ste tudi vi upravičeni do stanovanja.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor skupno oddaja nekaj več kot dva tisoč stanovanj v Mariboru in okoliških občinah, med drugim v občini Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram ter v Dupleku ter Staršah.

A največ, kar 1962 stanovanj mariborski stanovanjski sklad oddaja v Mestni občini Maribor. Sedaj pa je sklad objavil javni razpis za oddajo 50 neprofitnih stanovanj.

Marsikdo ne more priti do lastniškega stanovanja, tržne najemnine pa so previsoke oziroma višje od mesečnih obrokov stanovanjskega kredita. Zato večina stavi na neprofitna najemna stanovanja.

Najemnina je tako določena kot neprofitna na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

40 stanovanj na voljo v Mariboru, ostala v okoliških občinah

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je razpisal oddajo v najem okvirno 50 neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Od razpisanega števila, gre za okvirno 50 neprofitnih stanovanj, bo predvidoma na voljo:

 • 40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
 • dve stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v občini Duplek;
 • dve stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v občini Hoče - Slivnica;
 • dve stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v občini Miklavž na Dravskem polju;
 • dve stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v občini Rače - Fram;
 • dve stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v občini Starše.

Kaj pa najemnina? Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov, bo povprečna neprofitna mesečna najemnina in povprečna najemnina na kvadratni meter izračunana na podlagi veljavnih predpisov v višinah, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Od aprila 2024 dalje pa se bo višina neprofitne najemnine letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Obdobje

Okvirna višina najemnine

€/m2

od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

238 evrov

4,34

od 1. 4. 2023

260 evrov

4,73

Za najem neprofitnega stanovanja veljajo določeni pogoji

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni polnoletni državljani Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije.

Za vse velja, da morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju ene izmed občin ustanoviteljic, to je Mestne občine Maribor, občine Duplek, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, občine Rače - Fram in Starše.

Nadalje so upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem tudi:

 • žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da prosilec ne kandidira skupaj z osebo, ki nasilje izvaja;
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo, ne glede na kraj stalnega bivanja, v občinah ustanoviteljicah možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
 • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja.

Na razpisu upoštevajo prednostno listo upravičencev

Za vsako občino ustanoviteljico posebej, torej Mestno občino Maribor, občino Duplek, občino Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, občino Rače - Fram in občino Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Stanovanja se dodeljujejo po prednostnih listah, in sicer od najvišje uvrščenega upravičenca navzdol.

Prednostne kategorije prosilcev, ki so dodatno točkovane, so:

 • invalidi in družine z invalidnim članom;
 • mladi in mlade družine, kjer ima prosilec ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner doseženo vsaj VI. ali višjo stopnjo izobrazbe;
 • prosilci z daljšo delovno dobo; prosilci ali njihovi zakonski oziroma zunajzakonski partnerji z doseženo VI/1 ali VI/2, VII, VIII ali VIII/2 stopnjo izobrazbe;
 • zaposleni prosilci;
 • prosilci, ki so se na prejšnjih razpisih vsaj dvakrat dejansko uvrstili na prednostno listo upravičencev;
 • prosilci, ki kljub dolgoletnemu sodelovanju še niso uspeli rešiti stanovanjskega vprašanja in so že sedemkrat uvrstili na prednostno listo upravičencev.

Vloge sprejemajo do 9. novembra

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddaji vlogo na posebnem obrazcu.

Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, je na voljo v sprejemni pisarni v pritličju na sedežu Javnega medobčinskega sklada Maribor, obrazec vloge pa je na voljo tudi na njihovi spletni strani.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času do vključno 9. novembra 2022.

Starejše novice