V prvi polovici aprila so inšpektorji za hrano Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvedli poseben nadzor nad nosilci živilske dejavnosti, ki so izvajali dostavo pripravljenih jedi na dom in izvajalci, ki so zgolj razvažali hrano.

Nadzor inšpektorjev za hrano Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bil usmerjen predvsem v izponjevanje higienskih pogojev in ustreznega ravnanja z živili.  

V skladu s odlokom vlade o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev je bilo v tem času zaradi epidemije koronavirusa prepovedano obratovanje vseh gostinskih obratov, razen tistih, ki so izvajali dostavo na dom

Preverjali gostince in ponudnike razvoza hrane

Inšpektorji so v okviru nadzora preverjali izvajalce dejavnosti, torej gostince, ki so izvajali dostavo pripravljenih jedi na dom, in pa tiste ponudnike, ki so izvajali zgolj razvoz hrane.

Preverjali so predpisane kriterije pri termični obdelavi živil, kjer je to smiselno glede na vrsto živila, izpolnjevanje higienskih pogojev in ravnanja z živili pri razvozu, zlasti higieno vozil, higieno opreme, temperaturo med prevozom in čas transporta, ter primerno dokumentacijo o notranjem nadzoru nad prevozom.

Opravili 70 inšpekcijskih pregledov, ugotovitve pa so pokazale nekaj pomanjkljivosti in neskladnosti 

V dvajsetih primerih so zaznali pomanjkljivo dokumentacijo notranjega nadzora - v večini primerov je manjkal opis postopkov za zagotavljanje higienskih pogojev in ravnanja z živili pri razvozu, manjkali so tudi evidenčni listi za čiščenje, beleženje temperature.

V enem primeru je bilo ugotovljeno, da izvajalec dejavnosti ni preverjal ustreznosti termične obdelave jedi. V petih primerih minimalne higienske zahteve za prevozna sredstva niso bile zagotovljene. V prav tako petih primerih ni bila zagotovljena ustrezna temperatura med samim prevozom oziroma evidence niso bile ustrezno vodene.

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji izrekli 22 opozoril, v treh primerih so izdali ureditvene odločbe z namenom odprave nepravilnosti.

Na mariborskem območju izvedli enajst pregledov 

Zanimivi so tudi izsledki nadzora glede na območne urade Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na območju mariborskega urada so izvedli enajst pregledov, a niso zabeležili niti ene nepravilnosti glede termične obdelave živil, higiene vozil, temperature, časa transporta ali dokumentacije o notranjem nadzoru nad prevozom, izrekli so zgolj eno opozorilo vezano na druge ugotovitve po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. 

Na območju ptujskega urada so izvedli pet pregledov, zaznali pa so dve kršitvi na področju higiene vozil in dve kršitvi na področju dokumentacije o notranjem nadzoru nad prevozom. Izrekli so dve opozorili po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in eno uradno odločitev. Vezano na ostale ugotovitve so izrekli eno opozorilo in štiri opozorila po zakoni o prekrških. 

V Murski Soboti so opravili sedem pregledov. Zaznali so eno kršitev na področju termične obdelave živil, dve kršitvi na področju higiene vozil, štiri kršitve pri temperaturi in eno pri dokumentaciji o notranjem nadzoru nad prevozom.

Inšpektorji so bili pozorni tudi na druge nepravilnosti

Ne glede na to, da so bili predmet pregleda predvsem postopki in pogoji vezani na varno dostavo jedi naročnikom, so inšpektorji pri delu opazili tudi druge nepravilnosti. V primeru petih obratov lokal ni bil ustrezno registriran pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

V po enem primeru so opazili še, da dokumentacija notranjega nadzora ni bila na lokaciji nadzora, ugotovljena je bila pomanjkljiva higiena opreme in prostorov v obratu, izvajalec dejavnosti ni imel podpisanih izjav glede obveščanja o bolezenskih znakih zaposlenih in pa izdaja jedi potrošnikov izpred samega gostinskega lokala. 

Z namenom odprave navedenih nepravilnosti so inšpektorji izdelki pet opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, v enem primeru so izdali ureditvena odločba z namenom odprave nepravilnosti, v treh primerih pa so ugotovitve odstopili v reševanje Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije.

Menijo, da je bila odločitev o posebnem nadzoru upravičena

Poseben nadzor inšpektorjev je pokazal, da je po uveljavitvi odloka vlade o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nekaj gostincev obstoječo dejavnost razširilo še na dostavo na dom, niso pa temu ustrezno posodobili dokumentacije notranjega nadzora. 

Pri 28,5 odstotkih pregledanih so ugotovili, da temu ustrezno niso posodobili dokumentacije notranjega nadzora, pri sedmih odstotkih pregledanih obratov je bila pomanjkljiva higiena vozila oziroma opreme kot tudi vodenje ustrezne temperature med prevozom. Prav tako je bila pri sedmih odstotkih obratov nepopolna registracija obrata.

Kot so še zapisali na straneh ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rezultati nadzora kažejo, da je bila odločitev o posebnem nadzoru upravičena.

Starejše novice